Når vi kom inn i salen var scenen dekket av gamle møbler og rekvisitter som passet godt overens med beskrivelsen av stykket (link til beskrivelse nederst i artikkelen). En av danserne var også ute blant publikum under innslipp. Dette gjorde at vi ble mer engasjert og nysgjerrig på hva som kom til å skje.

Oldschool er en danseforestilling som handler om Absence og deres møte med gamlehjemmet og alderdom. De nekter å innse at de har blitt gamle og at kroppen ikke er som den en gang var.

Vi hadde en del forventninger før denne forestillingen. Siden det er en kjent dansegruppe som har vært mye omtalt hadde vi høye forventninger til danserne. Etter å ha sett disse seks talentfulle danserne i aksjon er vi storfornøyd. Vi hadde også høye forventninger til kostymene og maskene da vi hadde hørt at de var veldig realistiske. Absence presterte virkelig og vi satt igjen med en god følelse etter forestillingen.

En ting jeg likte godt var at Absence spilte veldig på det å være gammel. Det hele åpnes ved at de seks medlemmene kommer gående ut en etter en, enten haltende eller med rullator. Dette var humoristisk og spilte virkelig på forestillingens navn. Senere brukes det også elementer og rekvisitter vi assosierer med det å være gammel, som bingo, eldregym og mimring over fortiden. Jeg synes dette gjorde det hele veldig morsomt.

Selv ble jeg overrasket over musikkbruken. Jeg forestilte meg at de kom til å bruke ny og moderne musikk, men i stede brukte de mer gammeldags jazz. Kombinasjonen av breakdance og slik musikk fungerte utrolig fint, og jeg er positivt overrasket.

Absence inkluderer publikum på en god måte, både med blikk og handling. Dette likte både vi og resten av publikum.

Det eneste vi synes var et minus med forestillingen var at det ikke var et konkret budskap, og noe som måtte tolkes. I ettertid av forestillingen fikk vi snakket med en av medlemmene og som forklarte oss hva baktanken med ”Oldschool” var. Han forklarte oss at selve ideen kom av at de begynner og kjenne seg gamle kroppslig, og at forestillingen handlet om Absence som gamle og hvordan de tror det vil være når de er på gamlehjem.

Personlig elsket jeg forestillingen. Den var humoristisk, interessant og dansingen var hakesleppende. Absence var alltid i rolle, noe som gjorde det hele mer troverdig. Jeg ble også imponert over maskene de brukte. De så utrolig ekte ut og det var veldig gøy. Etter forestillingen satt jeg igjen med en god følelse og humøret mitt var på topp.

 


When we entered the venue the stage was covered with old furniture and props that matched well with the description of the piece. One of the dancers was also there among the audience walking in to the venue. This meant that we were more involved and curious about what was going to happen.

Oldschool is a dance performance about Absence and their encounter with the old home and old age. They refuse to realize that they have become old and that the body is not what it once was.

We had some expectations before this performance. Since it is a known dance group that has been much discussed, we had high expectations. Having seen these six talented dancers in action, we are enthralled. We also had high expectations for the costumes and masks since we had heard that they were very realistic. We were left with a good feeling after the show.

One thing I enjoyed was that Absence played really good on it being old. It all opened by the six members come walking out one by one, either limp or with a walker. This was humorous and played really well on the show’s name. Later they used elements and props we associate with being old, like bingo, gymnastics and reminiscing about the past. I think this made it all very amusing.

I was surprised by how they used the music. I imagined that they would use new and modern music, but instead they used the more old-fashioned jazz. The combination of breakdance and such music worked incredibly nice, and I’m pleasantly surprised.

Absence includes the audience in a good way, both by sight and action. Both we and the rest of the audience enjoyed this.

The only thing we thought was a minus with the show was that it was not a specific message, or anything that might be interpreted. In retrospect of the show, we got to talking to one of its members and he explained to us what the idea behind “Oldschool” was. He explained to us that the idea came to them as they begun to see themselves as old, and how they think it will be when they are in nursery homes.

Personally I loved the show. It was humorous, interesting and the dancing was jaw-dropping. Absencekept in character, which made it all the more credible. I was also impressed with the masks. They looked amazingly real thing and it was really fun. After the performance I was left with a good feeling and my mood was great.

 

Idé, koreografi: Absence

Medvirkende: Andreas Roksvåg, Piero Issa, Daniel Grindeland, Halvard Haldorsen, Christopher Bottolfsen, Ole Petter Knarvik

Lyd, lystekniker: Kristian Brusletto Kjærholt

Kostymedesign: Linn Therese Michelsen

Maske: Mette Noodt

 

Målgruppe: fra 8 år

Varighet: ca. 45 minutter

 

Link til informasjon om forestillingen: http://www.showbox.no/pub/showbox/shows/?aid=1042&cid=39&viewall=1&eid=1043

 

Julie Karlsen, SUS