I vår støtteordning til profesjonell scenekunst for barn og unge kan du søke om produksjonsmidler til nye forestillinger, og til gjenopptakelse/tilrettelegging av eksisterende forestillinger for turné.

I vurderingen av søknaden vektlegges originalitet, nyskapning, budsjett og hvordan tenkt tilgjengelighet for hele landet. Det er viktig at søkeren viser at de har reflektert over hvordan deres produksjon vil kunne engasjere, inspirere og skape en meningsfull opplevelse for barn og unge som publikum.

Prosjektmidlene skal bidra til å styrke utviklingen profesjonell scenekunst for et ungt publikum.

For utbetaling før sommerferien

Ønsker du å hente ut tildelte midler før vi tar sommerferie, er siste frist mandag 24. juni. Dette gjør du i søknadsportalen.

Søknadsfrister i 2024:

22. mars kl. 13.00

Tilrettelegging eller gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné

3. september kl. 13.00

 1. Nye produksjoner
 2. Tilrettelegging eller gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné

Om Scenekunstbrukets produksjonsmidler

 1. Ny produksjon (kan ikke ha premiere før søknadsfristen)
 2. Tilrettelegging/gjenopptakelse* av eksisterende forestilling for turné.
  For å søke om midler for tilrettelegging og gjenopptakelse må det foreligge intensjonsavtale(r) om turné og YouTube/Vimeolink av hele forestillingen.

Produksjonene skal være tilgjengelig for hele landet og skal kunne turnere bl.a. innenfor Den kulturelle skolesekken.

 

*Tilrettelegging: det må foretas konkrete tiltak for å gjøre forestillingen turnévennlig.
Gjenopptagelse: forestillinger som ikke har blitt spilt på en stund og skal friskes opp for turné, eller at spesifikt arbeid må gjøres med forestillingen.

Profesjonelle utøvere, kunstnere, produksjonsmiljøer og produsenter innenfor scenekunst. Produksjonene skal ha profesjonelle utøvere. Søkere skal benytte særskilt søknadsskjema, vi godtar kun elektroniske søknader.

Søknadsprosessen

Det er ikke så vanskelig, men det er viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge. Før man starter en søknadsprosess plikter søker å gjøre seg kjent med støtteordningens retningslinjer ved søknad om, og tildeling av midler.

Om søknadsprosessen:

 • Søknaden skal være kunstnerisk begrunnet og bør reflektere over barn og unge som målgruppe.
 • Det er en forutsetning at produksjonen kan sendes ut på turné, blant annet innenfor Den kulturelle skolesekken, og dette må gjenspeiles i søknaden.
 • Produksjonen skal ha profesjonelle utøvere.
 • Søknader til ny produksjon kan ikke ha premieredato før søknadsfristen utløper.
 • Søknader for tilrettelegging og gjenopptakelse må det vedlegges intensjonsavtale(r) om turné*. Turné/visningsstedene må hovedsakelig finne sted i Norge, men kan kombineres med visninger i utlandet. Det må i tillegg vedlegges Vimeo/Youtubelink av hele forestillingen.
 • Det gis ikke støtte til amatørteater, forprosjekter eller kun workshops.
 • Vi akseptere kun innsendte søknader via søknadsportalen.
  Søknadsfristen er absolutt og systemet stenger automatisk kl.13.00 på utløpsdatoen.
  Søknader som ikke er innsendt innen fristen slettes automatisk i systemet.
 • Alt av informasjon må følge den elektroniske søknaden, og det kan ikke gjøres endringer i søknaden etter at søknadsfristen er gått ut.
 • Det er ikke mulighet til å ettersende vedlegg eller annen informasjon.
 • Det er søkers ansvar å beregne tilstrekkelig tid til utfylling og innsending av søknaden.
  Feil på eget datautstyr, problemer med tilgjengelighet (nettverk) og lignende gir ikke rett til fornyet innsending.
 • Kun søknader med riktig utfylt søknadsskjema og korrekte vedlegg (hvis påkrevd) blir vurdert. Søker mottar automatisk kvittering pr. e-post når søknaden er avlevert. NB! Hos enkelte kan denne havne i spam/søppel.

Hvis du mottar støtte:

 • Tildelte midler til en produksjon kan ikke omfordeles til andre produksjoner.
 • Innen 2 år etter innvilget søknad må det sendes inn betalingsanmodning i søknadsportalen.
 • Tildelte midler utbetales i to rater. Første rate (80 %) utbetales når du har sendt inn betalingsanmodning. Andre rate (20 %) utbetales når du har levert rapport og rapporten er godkjent av saksbehandler.
 • Tildelt beløp fra kr. 200 000,- må revideres (dette ansvaret ligger hos søker).
 • Søker er rapporteringspliktig, og er forpliktet til så raskt som mulig å informere Scenekunstbruket dersom forestilling/prosjekt ikke gjennomføres i tråd med søknaden.
 • Når det gjelder tildelt støtte til ny-produksjon, vil man ikke kunne søke på nytt med samme prosjekt i denne kategorien.
 • Midlene kan trekkes tilbake, samt krav om tilbakebetaling av allerede utbetalte midler, hvis søker ikke overholder sine forpliktelser.
 • Søker skal på alt av produksjonens materiale gjøre kjent at forestillingen er støttet med midler fra Scenekunstbruket. Logo kan lastes ned her

 

Vi gjør oppmerksom på at søknadsdata kan bli gjort tilgjengelige for forskere/brukes i forskningsøyemed. Data som publiseres vil være i anonymisert form og kan ikke kunne føres tilbake til søker.

*For eksempel avtale innenfor Den kulturelle skolesekken, DansenettNorge, kulturhus eller lignende.

 • Informasjon om søker.
 • Organisasjonsnummer (Brønnøysundregistret). Dette kan ikke endres i etterkant.
 • Genre, målgruppe.
  Sammendrag av prosjektet maks 500 tegn (dette kan offentliggjøres).
 • Prosjektbeskrivelse maks 5000 tegn inkl mellomrom (dette kan ikke lastes opp som vedlegg, eller sendes på epost).
 • CV på alle medvirkende (lastes opp som PDF/word, kan ikke sendes på epost). Hvis det skal benyttes amatører i produksjonen må det begrunnes.
 • Budsjett (dette kan ikke lastes opp som vedlegg)
 • Utgifter og inntekter/ annen finansiering.
  NB: husk å skrive inn søknadssummen! Dette summeres IKKE automatisk.
 • Diverse/ samarbeidspartnere og lignende/ intensjonsavtaler hvis påkrevd (for søknader til tilrettelegging/gjenopptakelse).
 • Behandling av innsendte søknaden skal skje innen 2 mnd. fra gjeldende søknadsfrist.
 • Saksbehandleren går gjennom alle søknader og foretar en kontroll av om de oppfyller formelle krav.
 • Hvis søknaden er mangelfullt utfylt eller mangler påkrevde vedlegg, har administrasjonen mulighet for å avvise søknaden.
 • Tilslag og avslag vil bli sendt pr. e-post.
 • Tildelingslisten offentliggjøres på websiden.
 • Søknadene om produksjonsmidler behandles av et eget oppnevnt fagutvalg.
 • Søknadene om tilrettelegging/gjenopptakelse blir behandlet av kunstnerisk råd.
 • Hvis man tidligere har mottatt midler og prosjektet er gjennomført skal det leveres rapport. Innsendt rapport er en forutsetning for vurdering av fremtidige søknader.
 • Det kan av søker klages på saksbehandlingen, men ikke på det faglige kunstneriske skjønn som ligger til grunn for fagutvalget og kunstnerisk råd sine vedtak.

Tildeling

Tildelingslistene finner du her

Når du har fått tildelt produksjonsmidler er det viktig at du:

 • Innen 2 år etter innvilget søknad sende inn betalingsanmoding i søknadsportalen. Der bekrefter søker at beløpet skal brukes til de omsøkte midler, og 80% av søknadssum blir utbetalt. Hvis det går lenger enn 2 år fra søker har fått bevilget midler til søker etterspør den første utbetalingen, bortfaller støtten.
 • 1 år etter første utbetaling (80%) må premiere finne sted. Hvis det blir forsinkelser av ulike årsaker, plikter søker til å informere Scenekunstbruket snarest mulig.
 • Sender rapport når forestillingen har hatt premiere, snarest mulig, og senest innen 3 måneder. Rapporten skal sendes inn via søknadsportalen og restsum 20 % vil bli utbetalt når den er godkjent av Scenekunstbruket.
 • Søker er rapporteringspliktig, og er forpliktet til så raskt som mulig å informere Scenekunstbruket dersom forestilling/prosjekt ikke gjennomføres i tråd med søknaden.
  Innsendt rapport er en forutsetning for vurdering av fremtidige søknader.
  Midlene kan trekkes tilbake, samt krav om tilbakebetaling av allerede utbetalte midler, hvis søker ikke overholder sine forpliktelser.
 • Søker skal på alt av produksjonens materiale gjøre kjent at forestillingen er støttet med midler fra Scenekunstbruket. Logo kan lastes ned her

Rapport

Sluttrapporten skal ikke være en lang avhandling, men det er viktig at du skriver kort om hvordan midlene er brukt. Husk å legge ved endelig regnskap. Vær oppmerksom på beløp fra kr. 200 000,- må revideres (dette ansvaret ligger hos søker).

Her er noen tips på veien:

 • Ble den kunstneriske ideen/visjonen dere beskrev i søknaden oppfylt? Hvis det ble store forandringer, hvorfor? Hvordan var prosessen fra ide til forestilling? Evt kunstneriske valg som ble tatt og hvorfor.
 • Kort om scenografi/lys/lyd: hvordan tenkte og jobbet dere?
 • Økonomi: holdt man seg innen budsjettrammene, hvis avvik hva hadde dette å si for forestillingen?
 • Turné: hvordan er det tenkt, og har dere noen konkrete planer?

Råd og utvalg

Søknadene om produksjonsmidler/nyproduksjon blir behandlet av et eget fagutvalg.

Fagutvalget består av 3 personer. Det skal etterstrebes at utvalget har bred kompetanse, og at ulike deler av scenekunstmiljøet er representert. Kjønn, bakgrunn og alder skal også være faktorer ved utvelgelse. Fagutvalget skal behandle innkomne søknader til nye prosjekter, og skal også fatte endelig vedtak i sakene.

Fagutvalget har anledning til å innhente vurderinger fra ekstern ekspertise. Medlemmene av fagutvalget sitter i en periode på 2 til 3 år.

Scenekunstbrukets administrasjon er sekretær for utvalget. Det kan av søker klages på saksbehandlingen, men ikke på det faglige kunstneriske skjønn som ligger til grunn for fagutvalgets vedtak.

Fagutvalget har følgende sammensetning i 2023:
Anne Ekenes, Eirik Willyson og Saila Hyttinen.

Se retningslinjene for Fagutvalg

Søknadene om tilrettelegging/gjenopptakelse blir behandlet av Norsk scenekunstbruk i samråd med Kunstneriske råd.

Kunstnerisk råd består av personer satt sammen på grunnlag av sin kompetanse. Det skal etterstrebes at tilhørighet i ulike deler av scenekunstmiljøet er representert; utøversiden innen teater og dans, formidlingssiden og akademia. Det skal også etterstrebes kjønnsbalanse. Kunstnerisk råd oppnevnes av daglig leder i samråd med Scenekunstbrukets styre.

Kunstnerisk råd har anledning til å innhente vurderinger fra ekstern ekspertise. Medlemmene av kunstnerisk råd sitter normalt i 2 år.

Kunstnerisk råd har følgende sammensetning i 2024:
Geir Hytten, Anders Karterudseter, Mariko Miyata-Jancey, Eli-Berit Lillesæter og Tor Christian Bleikli.

Les mer om medlemmene i Kunstnerisk råd her.

Gå til søknadsportalen

Klikk her

Lurer du på noe?

Har du spørsmål angående søknaden din er vi tilgjengelig for hjelp mandag til fredag fra kl. 10-14.

Tildelinger

Her finner du oversikt over tidligere tildelinger.

Les mer her