I forbindelse med pandemien og den alvorlige påvirkningen smitteverntiltakene har for scenekunstfeltet oppretter Scenekunstbruket en ekstraordinær tilskuddsordning for tilrettelegging av forestillinger for barn og ungdom.

Om utlysningen:

  • Midlene er forbeholdt til å utvikle og tilrettelegge allerede eksisterende forestillinger for barn og unge, og hvordan kunstmøtet kan foregå fysisk for et begrenset antall tilskuere.
  • Utlysningen gjelder profesjonelle scenekunstproduksjoner for barn og ungdom.

Formålet er å bidra til at barn og unge får gode scenekunstopplevelser i fellesskap, og å stimulere til utvikling av forestillinger og nye former for publikumstrategier. Ordningen har et langsiktig perspektiv, der målet er at tilrettelagte forestillinger og konsepter kan leve lenge, utover den nåværende korona-situasjonen i 2020. Midlene skal gå til prosjekter som bl.a. jobber rundt nye formidlings- og publikumsstrategier med den fysiske opplevelsen som utgangspunkt.

Ordningen skal ha kort saksbehandlingstid og søknadene vurderes av et eget oppnevnt fagutvalg.

Spenn ekstraordinær tilskuddsordning er et supplement til de to andre Spenn-tildelingene for nyproduksjon og tilrettelegging/gjenopptakelse, der eksisterende retningslinjer gjelder.

Beløp:
kr. 500 000,-

Viktig informasjon

  • Søkere må ha intensjonsavtale med et fylke eller annen arrangør for visning av forestillingen høst 2020 eller vår 2021.
  • Forestillingen behøver ikke være i Scenekunstbrukets repertoar.
  • Scenekunstbruket krever ikke annen finansieringskilde, men oppfordrer søkere til å kontakte andre aktører for finansiering, da vi har begrenset med midler til rådighet.
  • Midlene skal gå til utvikling av en allerede eksisterende forestilling, og ikke til utvikling av ny produksjon. Den tilrettelagte forestillingen må fungere for et begrenset antall publikum av gangen.
  • Hovedmålet for utlysningen er å få til det fysiske kunstmøtet, men vi er åpen for at kompanier tar i bruk digitale virkemidler som del av formidlingen eller har stedsspesifikke alternativer for visning.

Datoer:

Utlysning: 4. mai 2020 kl 13.00

Søknadsfrist: 25. mai 2020 kl 13.00

Tildeling offentliggjøres: 17. juni 2020

Hvem kan søke:

Profesjonelle utøvere, kunstnere, kompanier, produksjonsmiljøer og produsenter innenfor scenekunst. Prosjektene skal ha profesjonelle utøvere. Forestillingen det søkes om må ha intensjonsavtale med et fylke eller annen arrangør for visning av forestillingen høsten 2020 eller våren 2021.

For mer informasjon og søknadsskjema se SPENN.no.

Kontakt oss:

Gabrielle Haga: gabrielle@scenekunstbruket.no / 22 42 58 10

Fra 6. juli til 3. august er det ferieavvikling, og ikke vil bli foretatt utbetalinger.