I går ble det gjort kjent at Rikskonsertenes mandat endres, og at de med det blir en nasjonal enhet for Den Kulturelle skolesekken.

Vi i Scenekunstbruket er positive til en styrking av det strukturelle i Den kulturelle skolesekken og at alle kunstuttrykk fortsatt skal ivaretas. Vi håper dette medfører at hvert kunstfelt kan utvikle seg utfra egne premisser og behov også fremover.

Scenekunstbruket er nasjonal aktør på scenekunstfeltet i Den kulturelle skolesekken, og har ikke fått signaler om at dette endres. Vi har gjennom 20 år lagt til rette for at scenekunst av god kvalitet formidles til hele landet, og med det også bidratt til at kvaliteten på det som produseres blir bedre. Scenekunstbruket har lagt stor vekt på å bygge gode og kompetente formidlingsnettverk på scenekunst. Vi baserer vår formidlingsvirksomhet på den distribuerte formidlingsmodellen (i motsetning til en sentralisert  modell), hvor alle deler av nettverket skal ha påvirkning på hva som vises lokalt – og gjennom det føle en nærhet og et eierskap til det som vises. Vi mener at dette eierskapet er grunnleggende for at entusiasmen og motivasjonen i arbeidet med Den kulturelle skolesekken holdes oppe.

Vi gleder oss til å være en bidragsyter i prosessen med omorganiseringen, og vil som ikke-produserende institusjon fortsette å jobbe for at hele scenekunstfeltet, både institusjonene og kompaniene, stimuleres til å produsere god scenekunst for barn og unge, og at det formidles til  hele landet.