Scenekunstbruket er den største, landsdekkende formidleren av scenekunst for en ung målgruppe i Norge. Vårt repertoar består av et mangfold av profesjonelle forestillinger av høy kvalitet for unge i alderen 0-20 år. Vi presenterer varierte produksjoner innenfor alle scenekunstuttrykkene, både norske og internasjonale.

For å kunne søke må du ha en ferdigprodusert, profesjonell scenekunstproduksjon for barn eller ungdom.

Søknadsfrister i 2024:

Opptak i repertoaret har 4-6 søknadsfrister i året.

Behandlingstid er 6-8 uker etter utløpt søknadsfrist.

Kommende frister:
Tirsdag 6. august 2024

Søknadskriterier

Før du begynner med søknaden må du lese søknadskriteriene nøye for å se om du kan søke

Minst et medlem av Scenekunstbrukets kunstneriske råd må ha sett forestillingen live før den kan vurderes. Derfor er det ikke vits i å søke før avtalt visning er på plass. Vi ser helst forestillinger sammen med målgruppen, men det er ikke et krav.

I tillegg må du legge ved en video av forestillingen slik at resten av kunstnerisk råd også får sett den.

For å kunne søke må du ha en ferdigprodusert, profesjonell scenekunstproduksjon for en ung målgruppe (0-20 år). Det er en forutsetning at forestillingen kan spilles på turné, men det er ingen krav til form og format.

Scenekunst som kunstuttrykk skal veie tyngst i produksjoner som balanserer mellom flere uttrykk.

Sentrale aktører bak forestillingen og på scenen skal ha profesjonell bakgrunn fra scenekunstfeltet. Ved bruk av amatører eller aktører fra andre kunstfelt må det begrunnes kunstnerisk i søknaden.

Forestillingen må ha en tydelig kunstnerisk visjon. Det er viktig at du viser at du har reflektert over hvordan forestillingen vil kunne engasjere, inspirere og skape en meningsfull opplevelse for barn og unge som publikum. Valg av målgruppe må begrunnes.

For at resten av kunstnerisk råd også skal få se forestillingen din, må du laste opp video også. Lyd og bilde må være i god nok kvalitet til at vi kan vurdere forestillingen, men det holder med ett kamera, og helst så lite klipp/redigering som mulig. Du kan ikke ettersende video. Videoen må følge søknaden for at den skal bli vurdert.

Søknadsprosessen

Det er ikke så vanskelig, men det er viktig at alt blir riktig.

Det er viktig at Scenekunstbruket blir invitert til å se forestillinger som du søker inn til repertoaret. Vårt kunstneriske råd og vi som jobber med repertoaret ser forestillinger live gjennom hele året. Det er en stor fordel at målgruppen er på visninger vi ser. Vil du invitere oss til en aktuell visning, send e-post til repertoar@scenekunstbruket.no i god tid.

Invitasjonen bør sendes oss 3-4 uker før forestillingen spilles. Den bør inneholde informasjon om at dere ønsker å søke om opptak til vårt repertoar, samt kort informasjon om produksjonen, hvem som er med og hvor og når den spilles. Send gjerne med link til arrangement eller turnéliste.

Hele landet
Scenekunstbruket og kunstnerisk råd får dessverre ikke sett alle forestillinger som vi inviteres til å se live rundt om i landet. Vi er i dialog med vårt arrangørnettverk om turnéer i Den kulturelle skolesekken, og benytter oss av deres kompetanse og erfaringer. Dersom dere skal på Dks-turné i et fylke, så hold oss gjerne orientert om dette.

Knytt gjerne kontakt med festivaler og markeder der du ønsker å spille og regionale sentre for scenekunst i områder der du holder til. Scenekunstbruket er til stede på ulike arenaer som viser scenekunst for et ungt publikum i hele Norge og har et bredt nettverk.

Bruk tid på å fylle ut skjemaet så nøyaktig du kan, og forhold deg til begrensninger i antall tegn og obligatoriske felter.

 • Tekst
  Du skal først fylle ut all teksten i skjemaet, og vi anbefaler at du mellomlagrer informasjon underveis. Du kan da fortsette på søknaden om du skulle bli avbrutt eller trenger å hente inn mer informasjon.
 • Video
  Først når du er klar for å sende inn søknaden skal du laste opp videodokumentasjon. Systemet støtter de aller fleste videoformater. Videoopplastingen kan ikke mellomlagres og må lastes inn på nytt om den blir avbrutt. Du kan ikke ettersende video eller bare legge ved lenke, den må lastes opp.
 • Etter innsending
  Etter innsendt søknad kan du ikke gjøre endringer, men du kan logge inn og se innholdet i søknaden og sjekke status på hvor den er i behandlingen. Ved avslag eller opptak vil du også få beskjed pr. e-post. Om søknaden blir innvilget vil Scenekunstbruket innhente ytterligere informasjon for å kunne regne ut pris og publisere forestillingen i repertoaret.

For å få et godt nok vurderingsgrunnlag skal en eller flere i Scenekunstbrukets kunstneriske råd har sett den ferdige forestillingen live, helst sammen med målgruppen den er produsert for. Videodokumentasjon alene vil ikke ansees som godt nok vurderingsgrunnlag for en endelig avgjørelse om opptak.

Innsendte søknader vurderes av Kunstnerisk råd

Rådsmedlemmer leser innsendte søknader og ser video av forestillingene i sin helhet. Scenekunstbruket leder møtene i Kunstnerisk råd og skal sørge for at relevante vurderingskriterier blir diskutert når rådet møtes og vurderer søknader. Kunstnerisk råd kommer med en anbefaling som danner grunnlag for Scenekunstbrukets endelige innstilling om opptak i repertoaret eller ikke.

Behandlingstid

Behandlingstid er 6-8 uker etter utløpt søknadsfrist. Opptak og avslag vil bli sendt pr. e-post.

 

Du kan ikke søke på nytt med en forestilling som tidligere har fått avslag dersom det ikke er gjort så store kunstneriske endringer at den skal vurderes som en ny produksjon.

Når man er tatt opp i repertoaret vil du få en epost av oss hvor vi spør om informasjon:

 • for publisering på websiden vår. Scenekunstbruket har det redaksjonelle ansvaret for informasjonen på web.
 • for prisutregning når forestillingen skal ut på turne*. Både gruppene og oppdragsgivere i vårt formidlingsnettverk er forpliktet til å følge disse prisene. Scenekunstbrukets utregning tar utgangspunkt i at kompaniet har arbeidsgiveransvar.

Hva innebærer det å være vårt repertoar:

 • Gruppen er selv ansvarlig for kontakt og kontrakt med oppdragsgiver vedrørende krav til spilleplass, tidspunkter, RDO-utgifter m.m.
 • Hvis ikke forestillingen fremgår i vår statistikk de siste to årene, vil den bli tatt ut av vårt aktive repertoar og lagt i arkiv (hvis ikke annet er avtalt, eksempelvis kommende visninger/turnéer). Gi beskjed hvis forestillingen skal ut på turné, så gjør vi den aktiv igjen.
 • Gruppen må snarest mulig gi oss beskjed hvis noen av de opprinnelige utøverne skiftes ut eller hvis det på andre måter skjer vesentlige endringer i forestillingen.
 • Gruppen er ansvarlig for å ha dialog med oss når det gjelder prisjusteringer i henhold til DKS-rammeavtalen, slik at prisen er korrekt når forestillingen skal på turne.
 • Sørg for at vi har oppdatert informasjon, bilder mm. publisert på web.

*Grunnpris A benyttes for krevende fysiske/tekniske forestillinger som kun kan spilles en gang om dagen, eller i tilfeller arrangør bare ønsker en visning pr. dag. Grunnpris B er for to visninger samme dag.

Grunnpris C benyttes i tilfeller hvor forestillinger har mulighet for å vises tre ganger innenfor 2,5 time aktiv scenisk formidling.

Søk opptak i repertoaret

Søk om opptak her

Kunstnerisk råd

Scenekunstbrukets repertoar består av kvalitetsvurderte scenekunstproduksjoner innen alle sjangre for et ungt publikum. Utvelgelsen foretas i samarbeid med et kunstnerisk råd, som er en rådgivende instans.

Scenekunstbruket benytter kvalifiserte innspill fra et eksternt kunstnerisk råd for å ivareta kunstnerisk kvalitet, formidlingskvalitet og representasjon i Scenekunstbrukets repertoar. Kunstnerisk råd oppnevnes av daglig leder i samråd med Scenekunstbrukets styre, og skal gi en anbefaling med hensyn til opptak eller ikke i repertoaret.

Hvem er kunstnerisk råd

Rådet består av minimum fire eksterne personer satt sammen på grunnlag av en bred faglig kompetanse. Scenekunstbruket er representert i rådet og leder arbeidet.

Det skal etterstrebes at tilhørighet i ulike deler av scenekunstmiljøet er representert i rådet; utøversiden innen teater og dans, formidlingssiden og akademia. Det skal også etterstrebes kjønnsbalanse. Medlemmene av kunstnerisk råd sitter normalt i 2 år.

Kunstnerisk råd har følgende sammensetning i 2024:
Geir Hytten, Anders Karterudseter, Mariko Miyata-Jancey, Eli-Berit Lillesæter og Tor Christian Bleikli.

Hva rådet gjør
Minst ett medlem av kunstnerisk råd skal ha sett den ferdige forestillingen live, helst sammen med målgruppen for at forestillingen skal bli vurdert. Rådsmedlemmer leser innsendte søknader og ser video av forestillingene i sin helhet. Scenekunstbruket leder møtene i Kunstnerisk råd og skal sørge for at relevante vurderingskriterier blir diskutert når rådet møtes og vurderer søknader. Kunstnerisk råd kommer med en anbefaling som danner grunnlag for Scenekunstbrukets endelige innstilling om opptak i repertoaret eller ikke.

Les mer om medlemmene av kunstnerisk råd her.

Guri Birkeland og Anki Oveland fra Scenekunstbruket arbeider med repertoaret og kunstnerisk råd, som de også er en del av. De har ansvar for søknadsrunder, møter, publisering av repertoar og kontakt med rådsmedlemmer, grupper og arrangørnettverk.

Noe du lurer på? Ta kontakt!

Tekniske spørsmål om søknadsskjemaet: support@copyleft.no eller 21638300
Andre spørsmål om å søke repertoaret: repertoar@scenekunstbruket.no