Av Scenekunstbrukets insentivmidler vil fylkene få refusjon på kostnader knyttet til de forestillingene og turneene som nå er avlyst – og som det er utbetalt fullt avtalt honorar til, slik vi har gjort tidligere, og i hht. kontrakt. Det rapporteres inn på samme måte, og refusjonene utbetales samlet for året.

Vi setter stor pris på den innsatsen fylkene gjør for å finne gode løsninger for kunstnere og kompanier som får kansellert sine turneer og oppdrag. 

Foto: Lideberg/Nilsen – Bare en våt munn