Scenekunstbruket er den første kulturvirksomheten som oppnår Balansemerket, Balansekunsts merkeordning mot seksuell trakassering i kulturlivet. Hakk i hæl følger Norsk jazzforum og Nasjonal jazzscene.

Gjennom ordningen tilbyr Balansekunst kursing, veiledning og verktøy for å bistå kunst- og kulturvirksomheter i arbeidet for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

I regi av Balansekunst har vi gjennomført kursing, kartlagt risikofaktorer og iverksatt tiltak mot seksuell trakassering i virksomheten, blant annet å inkludere informasjon om retningslinjer i våre kontrakter og å synliggjøre organisasjonens standpunkt mot seksuell trakassering i festivalprogram og på nettside.

Nulltoleranse for trakassering og diskriminering

– Vi er stolte over å være den første til å oppnå Balansemerket. Det har vært en fin og lærerik prosess, sier Ådne Sekkelsten, daglig leder i Scenekunstbruket. – Vi har tatt en nøye gjennomgang av hele vår virksomhet for å sørge for gode retningslinjer og varslingsrutiner i alle ledd, og vi ser på dette som et pågående arbeid som skal være til stede i alle evalueringer framover. Som formidler av mange titalls scenekunstkompanier ut på turné hvert år samt som arrangør av festivalen Showbox er det viktig for oss at det skal oppleves trygt, både for utøvere og publikum. Da er det vårt ansvar å vise at vi har nulltoleranse for all form for trakassering og diskriminering, og Balansemerket synliggjør vår holdning på en god måte. Vi ser fram til det videre samarbeidet med Balansekunst, sier han.

– En tydelig holdning mot seksuell trakassering er viktig. For at retningslinjer og varslingsrutiner skal fungere er man avhengig av tillit. Når alle på festivalen vet at arrangøren tar tematikken på alvor, senkes terskelen for å varsle dersom noe skulle skje, forklarer daglig leder i Balansekunst, Siri Haugan Holden.

Et kontinuerlig arbeid

Balansemerket tildeles med ett års varighet, deretter møtes virksomhetene og Balansekunst på ny for å utvikle en plan for forebyggende arbeid. Haugan Holden i Balansekunst forklarer at kartlegging av risiko og iverksetting av tiltak mot seksuell trakassering er et kontinuerlig arbeid.

– Balansemerket kan ikke garantere for at seksuell trakassering ikke skjer, men er et verktøy for å forebygge og veilede håndteringen av seksuell trakassering i kulturvirksomheter, sier hun.
– Både arbeidet i merkeordningen og selve merket i seg selv fungerer bevisstgjørende og holdningsskapende. På samme måte som et regnbueflagg i et lokale kan gi trygghet til utsatte grupper og synliggjøre en inkluderende holdning, ønsker vi at Balansemerket skal fungere som et tryggende standpunkt mot seksuell trakassering.

Balansemerket og retningslinjer mot seksuell trakassering

Det er viktig for oss å gjøre vårt beste for å ligge i front når det gjelder et likestilt og mangfoldig kulturliv, og at vi i alle deler av vår virksomhet ser på rutiner og virkemidler for å forebygge seksuell trakassering og støtte opp under inkludering. Balansemerket bidrar til en bevisstgjøring i dette arbeidet og tydeliggjør vårt ansvar. Vi skal være en trygg arbeidsplass, uten seksuell trakassering.

Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold kommer ikke av seg selv. Det kreves en bevissthet og et fokus, i alle deler av vår virksomhet. Showbox, og alle våre andre arenaer der folk møtes skal være en arena der kunstnere og publikum respekteres for hvem de er, med den identitet og bakgrunn de har.

Som publikum på Scenekunstbrukets arrangementer vil vi at du skal føle deg velkommen, respektert og inkludert, samt at du sørger at ditt medpublikum også kan føle det samme.

NTOs etiske standard

Scenekunstbruket er medlem av NTO, og de har utarbeidet en etisk standard for forebygging av trakassering ved de norske musikk- og scenekunstinstitusjonene. Formålet med standarden er at alle som arbeider ved institusjonene skal være bevisst sitt ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse. NTOs medlemsvirksomheter har nulltoleranse for trakassering, diskriminering eller annen uakseptabel adferd overfor kolleger eller andre man forholder seg til gjennom arbeidet. Les NTOs etiske standard her.

Vi forventer at alle våre samarbeidspartnere forholder seg til samme etiske standard, og denne er inkludert i alle våre kontrakter.