I begynnelsen av april sendte Scenekunstbruket ut en enkel undersøkelse til scenekunstfeltet i hovedsak knyttet til vårt repertoar. På dette tidspunktet hadde alle turneer i Den kulturelle skolesekken og på andre arenaer blitt avlyst fram til påske.  

– Det er viktig for oss å følge opp disse scenekunstkompaniene som, så mange andre, har fått en bråstopp i sin virksomhet. Vi ville med denne kartleggingen danne oss et bilde av hvordan kompaniene påvirkes av avlyste turneer og oppdrag. Og det vi har mottatt til nå, viser en stor uro for framtida på scenekunstfeltet sier Ådne Sekkelsten, daglig leder i Scenekunstbruket. 

Fra skolene stengte og folk ble oppfordret til hjemmekontor i midten av mars har situasjonen på scenekunstfeltet endret seg kontinuerlig. Ulike ordninger har etter hvert kommet på plass, endringer har skjedd, og hva både scenekunstfeltet og publikum trengte i starten er ikke det samme som de trenger nå. Etter 1. september er situasjonen atter en annen. Selv om det er vanskelig å se langt framover, aner vi at det vil ta tid å lande på en hverdag som føles endelig. 

72 respondenter 

Spørreskjemaet gikk ut 1. april, og siden da har 72 produksjoner blitt registrert i undersøkelsen, i tillegg har vi snakket med og vært i kontakt med flere andre. De aller fleste har fått vårsemesteret avlyst, men andre forteller også om avlyste forestillinger til høsten, spesielt på utenlandske festivaler og spillesteder. Kompaniene har fått alt fra 1 til hele 70 forestillinger avlyst. I tillegg til forestillinger og turneer har prøvevisninger, prøvespillinger og produksjonsperioder blitt avlyst eller utsatt.  

Honorar, utsettelse av turné og force majeure 

Den kulturelle skolesekken i fylkene har dekket honorar for alle inngåtte kontrakter frem til påske, og har anledning til å gjøre det for turneer ut skoleåret. Mange andre arrangører har ikke midler og mulighet til dette. Før påske svarte hele 21 % at de ikke ville få honoraret sitt dekket. Dette gjelder både for forestillinger og andre typer oppdrag.  

Ringvirkninger 

Kompaniene er bekymret for veien videre, spesielt de som skulle vise helt nye forestillinger på festivaler, markeder og for testpublikum. Når andre kompanier får sine avtaler utsatt, betyr det at det tar enda lengre tid før nye produksjoner kan bli booket. For øyeblikket får ingen prøvespille, og på institusjonsteatrene er de faste ansatte permittert. Flere i det frie feltet deler tiden sin mellom oppdrag i institusjonene og egne kompanier for å være sikret en levedyktig inntekt.  

Mathias Augestad Ambjør fra Feil Teater forteller – fram til nå har honorarer for avlyste turneer blitt utbetalt, men jeg er redd for at scenekunstnere kommer til å lide under få jobber og liten til ingen inntekt i lang tid fremover. I tillegg planlegger potensielle arbeidsgivere svært langt frem i tid, og akkurat nå er det ingen som tør å ansette i det hele tatt. Det kommer til å skape store ringvirkninger – kanskje spesielt for de av oss som livnærer seg på å delvis jobbe i det frie feltet og delvis på institusjonene. 

Noen kompanier har fått utsatte turneer, og på den måten vet at de er sikret inntekt i fremtiden, men det gjør det vanskelig å planlegge økonomisk. Teater Joker skriver at det er svært ulik praksis blant arrangørene, og de fleste forsøker å flytte dato for forestilling. Utfordringen med dette er at dette er oppdrag som det er budsjettert med i inneværende periode.  

Rammer det frie feltet hardt

– Tyngst i den nåværende situasjonen er imidlertid utsiktene for jobb fremover, sier Normaliteten og forteller videre. – Kompaniet var aktivt i gang med å selge forestillingen til festivaler og teatre rundt om i hele landet, men de samtalene ligger fullstendig døde nå. Det er heller ikke vits i å kontakte teatre om samproduksjon av nye forestillinger med det første, ettersom pandemien rammer teatrenes økonomi hardt, og samarbeid med frigrupper og gjestespill i stor grad er “ekstra aktivitet”. Etter krisen kommer sannsynligvis teatrene til å slite økonomisk, og den aktiviteten de har råd til å fortsette vil nødvendigvis være produksjon av egne verk, med størst mulig bruk av interne ressurser på husene. Det rammer det frie feltet hardt. 

by Proxy er et kompani som skulle vise forestillingen sin på Marked for scenekunst rett over påske. – Marked for scenekunst er heldigvis bare utsatt. Utsettelsen betyr likevel at det tar lengre tid før forestillingen kan bli kjøpt til nye oppdrag, som igjen betyr en lang periode uten utsikter for turné og lønn. 

Hvordan ser arbeidsmarkedet og kulturlivet ut om fem år?

Usikkerhet for høsten og veien videre bekymrer flere. Rimfrost produksjoner vant Heddaprisen for beste barneforestiling i 2018 og skal på turne til høsten med den nye forestillingen Monster i magen, en samarbeidsproduksjon med Brageteatret. Som mange andre er kompaniet bekymret for de langsiktige konsekvensene. – Kan vi spille de planlagte forestillingene til høsten? Vil den nye produksjonen i 2021 gå sin gang? Vil dette gå såpass utover institusjonsteatrene, støtteordningene, Skuespiller- og danseralliansen, kulturdepartementet og staten at våre muligheter for jobb og produksjon vil være svekket flere år fremover? Hvordan ser arbeidsmarkedet og kulturlivet ut om fem år? Det er ikke tvil om at denne perioden kommer til å endre strukturer, så hvordan kan vi sikre våre arbeidsplasser og fortsette å produsere scenekunst i dette nye. 

Savner publikum

I tillegg til de økonomiske usikkerhetene nevner mange at de føler sorg over å ikke få møte publikum.  

– Vi gleda oss så veldig til turnéen fordi vi skulle møte og spille for ungdom. Vi opplever forestillinga som viktig for målgruppa. Jeg tror jo sånn på at kunst er viktig og kan være med å forandre og bekrefte mennesker, sier Katja Brita Lindeberg. 

Ikke bare utøvende kunstnere som er rammet 

Mange på scenekunstfeltet er frilansere og selvstendige næringsdrivende som ikke er knyttet til et fast kompani. Vi har fått tilbakemeldinger fra blant andre regissører, dukkemakere og teknikere som nå står helt uten oppdrag. Ofte får de honorar i etterkant av premiere. Kompaniene føler stort ansvar for dem de jobber sammen med og hyrer inn, og er bekymret for hvordan fremtiden deres blir også.

Viktig å se feltet som helhet

Nå er vi starten av mai, og flere løsninger for både frilansere og selvstendig næringsdrivende generelt, og kunstfeltet spesielt har kommet på plass, men det er fremdeles mye som er uavklart. Scenekunstfeltet har som flere andre kunstfelt lange planleggingshorisonter, og Scenekunstbruket kommer til å følge opp videre hvilke konsekvenser restriksjonene vil få, både for de enkelte kunstnere og kompanier, publikum og for feltet som helhet. Et felt som i det store og hele er uten faste offentlige tilskudd i ryggen, er svært hardt rammet. Sammen med flere aktører jobber vi for å kunne gjøre en større, samlet undersøkelse for scenekunstfeltet.

Foto: Monster i magen – Rimfrost produksjoner. Fotograf: Signe Fuglested Luksengard


Les også:

Scenekunstbruket med ekstraordinær tilskuddsordning i SPENN

I forbindelse med pandemien og den alvorlige påvirkningen smitteverntiltakene har for scenekunstfeltet oppretter Scenekunstbruket en ekstraordinær tilskuddsordning for tilrettelegging av forestillinger for barn og ungdom. Søknadsfrist 25. mai. Les mer her.