Ådne Sekkelsten @ Norsk Scenekunstbruk // 11.03.07

Torsdag 8. mars, hadde Barneombudet Reidar Hjermann invitert til kulturdugnad. Bakgrunnen for denne dugnaden, er en selverkjennelse om at de ikke har vært tilstede på kulturarenaen de 25 årene Barneombudet har eksistert.

Blant mange, reagerte vi også på oppslaget Hjermann hadde i Aftenposten 4. mars  der man kan få inntrykk av at han mener ingen har vært opptatt av barne- og ungdomskultur de siste 25 årene, samt på det noe ensidige institusjonelle fokuset ombudet hadde. På møtet startet Hjermann med å oppklare denne eventuelle misforståelsen med at det altså er barneombudet selv, som ikke har vært på banen de siste 25 årene og at deres kompetanse på feltet er lav – og ikke prioritert.

For Danse- og teatersentrum og Scenekunstbruket var det viktig å synliggjøre det enorme kunstneriske arbeidet de frie sceniske gruppene gjør med å være opptatt av og produsere scenekunst for barn. De frie sceniske gruppene står for størstedelen av de scenekunstneriske tilbudene til barn og unge i dag. Bare innenfor Scenekunstbruket, ble det i 2006 formidlet scenekunst fra det frie feltet til nærmere 230.000 tilskuere. 94% av disse er barn og unge.

Det er dessverre ikke noe uvanlig, at når man snakker om scenekunst, er det først og fremst arbeidet innenfor institusjonsteatrene det snakkes om. Hva som foregår utenfor institusjonene er ikke fullt så godt fremme i folks bevissthet. Der har det frie feltet, med oss i spissen, fortsatt en jobb å gjøre. Men det er ikke til å komme fra, at dette også har med status å gjøre. Både i forhold til de utenominstitusjonelle gruppene, men ikke minst i forhold til kunst for barn. Det har fortsatt lav status.

Det var et godt møte, hvor hovedhensikten var å gi Barneombudet innspill til en handlingsplan i arbeidet med barns rettigheter i forhold til kultur.  Vår viktigste sak, er at målene for Den kulturelle skolesekken skal nås. Spesielt gjelder dette målet om at alle elever i grunnskolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Det er en målsetting for Scenekunstbruket, at alle innenfor Den kulturelle skolesekken (nå også videregående skoler), skal få oppleve minst en profesjonell scenekunstproduksjon med høy kunstnerisk kvalitet hvert år. Det samme målet må også gjelde innenfor andre uttrykk som film, arkitektur og design, billedkunst, musikk osv.

For å nå disse målene, må det stimuleres til økt produksjon og styrking av formidlingsapparatet. Dette handler til syvende og sist penger. Det er dessverre en stor skjevhet i tildelingen av midler i forhold til faktisk aktivitet. Det er et stort antall scenekunstnere som ønsker å produsere scenekunst for barn, og vi har et godt utbygd formidlingsnettverk. Alt ligger til rette!
Les også innlegg og kommentarer på scenekunst.no