Her kan du søke om midler til produksjoner innen scenekunst for barn og unge. Søknaden skal være kunstnerisk begrunnet og bør reflekterer over barn og unge som mottakere av scenekunst. Det er en forutsetning at produksjonen kan sendes ut på turné.

Du kan søke om midler til:

  1. Nye produksjoner

  1. Tilrettelegging/gjenopptakelse av eksisterende produksjoner for turné
   Tilrettelegging  betyr at det må foretas konkrete tiltak for å gjøre produksjonen turnévennlig.
   Gjenopptagelse betyr at produksjoner som ikke har blitt spilt på en stund skal friskes opp for turné, eller at spesifikt arbeid må gjøres med forestillingen.
   NB! Det må foreligge en intensjonsavtale med et eller flere fylker/arrangører for at man kan søke om midler for tilrettelegging/gjenopptakelse.
   Turné / visningsstedene må primært finne sted i Norge, men kan kombineres med visninger i utlandet. Det må også legges ved YouTube/Vimeolink av forestillingen.

Søknadsfrister 2023:

  • 31.mars kl 13.00:
   tilrettelegging/gjenopptakelse

  • 1. september kl.13.00:
   nye produksjoner og prosjekter
   tilrettelegging/gjenopptakelse

Før man starter søknadsprosessen plikter søker å gjøre seg kjent med våre retningslinjer ved søknad om og tildeling av midler. Vi aksepterer bare søknader via det elektroniske søknadsskjemaet.

Vær oppmerksom på at det er viktig at søknadsfristen holdes, siden det elektroniske mottaket stenger automatisk ved fristens utløp.

Hvem kan søke:

Profesjonelle utøvere, kunstnere, produksjonsmiljøer og produsenter innenfor scenekunst. Prosjektene skal ha profesjonelle utøvere.

Søknaden må inneholde:

  • informasjon om søkeren

  • organisasjonsnummer (Brønnøysundregistrert). Dette kan ikke endres i etterkant.

  • genre, målgruppe

  • sammendrag av prosjektet maks 500 tegn (dette kan offentliggjøres)

  • prosjektbeskrivelse maks 5000 tegn inkl mellomrom (dette kan ikke lastes opp som vedlegg, eller sendes på epost)

  • CV på alle medvirkende (lastes opp som PDF/word, kan ikke sendes på epost). Hvis det skal benyttes amatører i produksjonen må det begrunnes.

  • søknadssum

  • budsjett (dette kan ikke lastes opp som vedlegg).

  • utgifter

  • inntekter/ annen finansiering

  • husk å skrive inn søknadssummen!

  • diverse/ samarbeidspartnere og lignende/ intensjonsavtaler hvis påkrevd (for søknader til tilrettelegging/gjenopptakelse)

  • ny-produksjoner kan ikke ha premieredato før søknadsfristen utløper

  • alt av informasjon må følge den elektroniske søknaden. Det er ikke mulighet for å endre søknader eller ettersende informasjon på epost.

  • NB! Når det gjelder søknader til tilrettelegging/gjenopptakelse må det i søknaden legges ved lenke av hele forestillingen, enten Vimeo eller YouTube.
   Søknanden må også ha vedlagt intensjonsavtale med en/evt flere oppdragsgivere.

Hovedretningslinjer:

  • Kun søknader som sendes inn elektronisk på portal.spenn.no aksepteres.

  • Søknadsfristen er absolutt. Mottaket stenger automatisk kl.13.00 på utløpsdatoen.

  • Søknader som ikke er innsendt innen fristen slettes automatisk i systemet.

  • Det er søkers ansvar å beregne tilstrekkelig tid til utfylling og innsending av søknaden.

  • Feil på eget datautstyr, problemer med tilgjengelighet (nettverk) og lignende gir ikke rett til fornyet innsending.

  • Kun søknader med riktig utfylt søknadsskjema og korrekte vedlegg (hvis påkrevd) blir vurdert.

  • Det kan ikke gjøres endringer i søknaden etter at søknadsfristen er gått ut.

  • Det er ikke anledning til å ettersende vedlegg (annen informasjon).

  • Søker mottar automatisk kvittering pr. e-post når søknaden er avlevert. NB! Hos enkelte kan denne havne i spam/søppelboksen.

  • Det gis ikke støtte til amatørteater, forprosjekter eller rene workshops.

  • Tildelte midler til et prosjekt kan ikke omfordeles til andre prosjekter,

  • Når det gjelder tildelt støtte til ny-produksjon, vil man ikke kunne søke på nytt med samme prosjekt i denne kategorien.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsdata kan bli gjort tilgjengelige for forskere/ brukes i forskningsøyemed.
Data som publiseres vil være i anonymisert form og kan ikke kunne føres tilbake til søker.

Saksbehandling:

Behandling av søknaden skal skje innen 2 mnd. fra gjeldende søknadsfrist.
Hvis søknaden er mangelfullt utfylt eller mangler påkrevde vedlegg, har administrasjonen mulighet for å avvise søknaden.
Hvis man tidligere har mottatt midler og prosjektet er gjennomført skal det leveres rapport.  Innsendt rapport er en forutsetning for vurdering av fremtidige søknader.
Søknadene om produksjonsmidler behandles av et eget oppnevnt fagutvalg.
Søknadene om tilrettelegging/gjenopptakelse blir behandlet av kunstnerisk råd i samråd med Norsk scenekunstbruk.
Mer informasjon om fagutvalget og kunstnerisk råd i menyen.

Tilslag og avslag vil bli sendt pr. e-post.
Tildelingslisten offentliggjøres på websiden.

Klagemulighet
Det kan av søker klages på saksbehandlingen, men ikke på det faglige kunstneriske skjønn som ligger til grunn for fagutvalget og kunstnerisk råd sine vedtak.

Tildeling:

Viktige frister ved mottatt støtte:

2 år etter innvilget søknad: Søker plikter å etterspørre midlene innen 2 år etter innvilget søknad.
Ved innsending av betalingsanmodning bekrefter søker at beløpet skal brukes til de omsøkte midler, og 80% av søknadssum blir utbetalt.
Hvis det går lenger enn 2 år fra søker har fått innvilget midler til søker etterspør den første utbetalingen, bortfaller støtten.

1 år etter første utbetaling: Premieren må finne sted innen 1 år etter første utbetaling på 80%.

3 måneder etter premieren: Ved prosjektets slutt/forestillingens premiere, må søker levere rapport og regnskap. De resterende 20% vil bli utbetalt når rapporten er godkjent av Scenekunstbruket. Rapporten sendes inn elektronisk via Spenn.no innen 3 mnd etter premiere/prosjektets slutt. Vi godtar kun rapporter levert via Spenn.
Søker er rapporteringspliktig, og er forpliktet til så raskt som mulig å informere Scenekunstbruket dersom forestilling/prosjekt ikke gjennomføres i tråd med søknaden. Innsendt rapport er en forutsetning for vurdering av fremtidige søknader.

Midlene kan trekkes tilbake, samt krav om tilbakebetaling av allerede utbetalte midler, hvis søker ikke overholder sine forpliktelser.

Vær oppmerksom på beløp fra kr. 200 000-, må  revideres (dette ansvaret ligger hos søker). Søker skal på alt av produksjonens materiale gjøre kjent at prosjektet er støttet med midler fra Scenekunstbruket.
Logo kan lastes ned her

Rapport

Sluttrapporten skal ikke være en lang avhandling, her er noen tips på veien:

  • Ble den kunstneriske ideen/visjonen dere beskrev i søknaden oppfylt? Hvis det ble store forandringer, hvorfor? Hvordan var prosessen fra ide til forestilling? Evt kunstneriske valg som ble tatt og hvorfor.

  • Kort om scenografi/lys/lyd: hvordan tenkte og jobbet dere?

  • Økonomi: holdt man seg innen budsjettrammene, hvis avvik hva hadde dette å si for forestillingen?

  • Turné: hvordan er det tenkt, og har dere noen konkrete planer?