Gledelig nyhet, KKD har omdisponert gjenstående spillemidler og fordeler totalt 7,4 millioner til Den kulturelle skolesekken.
Disse midlene skal gå til  nyproduksjoner i videregående skoler, og  2,5 mill kroner er øremerket scenekunst.

Resten av midlene fordeles:

2,4 mill kroner til Kulturarv- ABM-utviklinge hvor midlene er øremerket en nyordning med egne kulturarvproduksjoner.

2,5 mill. kroner til litteratur- Norsk Forfattersentrum som skal sørge for flere forfatterbesøk på skolene. Målsettingen er å stimulere elevenes lese- og skriveferdigheter og øke både kunnskap men også interessen for norsk litteratur.