Hva er Scenekunstbruket?

Norsk Scenekunstbruk er en nasjonal formidler av scenekunst og et kompetansenettverk for scenekunstfeltet for barn og unge.

Vi sørger for at barn og unge i hele Norge, uavhengig av bakgrunn og bosted, får oppleve profesjonell scenekunst. 

  • Vi er den største, landsdekkende formidleren av scenekunst for en ung målgruppe i Norge.
  • Vi bidrar til utvikling og styrking av feltet scenekunst for barn og unge, og skaper fora hvor nye ideer, erfaringer og diskusjoner kan deles og gi felles referanser. Vi legger stor vekt på samarbeid, publikumsutvikling, diskusjon, og nasjonale og internasjonale prosjekter.
  • Vi forvalter et arrangørnettverk bestående av alle landets fylker og deres kommuner med ulike arrangører fra skoler til kulturhus.
  • Scenekunstbruket ble etablert i 1994, og vi formidler nå årlig over 2.500 forestillinger, til et publikum på rundt 250.000 unge mennesker.
  • Vi presenterer varierte produksjoner innenfor alle scenekunstuttrykkene, både norske og internasjonale. Vi er den største aktøren for scenekunst innenfor Den kulturelle skolesekken.
  • Showbox, vår årlige festival for scenekunst for barn og unge, er vårt hovedmøtested for seminarer, nettverksmøter, utveksling av ideer, erfaringer og presentasjon av kommende prosjekter, i tillegg til å være en åpen publikumsfestival i Oslo. Festivalen ble etablert i 2005, og har siden da blitt den største scenekunstfestivalen i Norge, med fokus på barn og unge.
  • Vi samarbeider med internasjonale aktører på scenekunstfeltet og bidrar til kompetanseheving for kunstnere, arrangører og publikum.

Oversikt

Scenekunstbruket har oversikten over hva som produseres og vises av profesjonell scenekunst utenfor institusjonene.

Nettverk

Scenekunstbruket har et medlemsnettverk av fylkeskommuner og deres lokale arrangører.
Nettverket omfatter i dag alle landets fylker.

Repertoar og kvalitetsvurdering

Scenekunstbruket ser og kvalitetsvurderer forestillinger i samarbeid med vårt kunstneriske råd, og i dialog med kulturkontaktene i fylkene. Vi legger vekt på kunstnerisk kvalitet, og at repertoaret skal vise et mangfold av uttrykksformer og formater. Mer info om kunstnerisk råd finner du her.

Insentivmidler

Arrangører i nettverket mottar insentivmidler fra Scenekunstbruket (også kalt arrangørstøtte). Det innebærer at arrangøren får refundert inntil 50 prosent av de totale utgiftene til forestillinger valgt fra Scenekunstbrukets repertoar. Insentivmidlene fylkene får hvert år er øremerket scenekunst, det vil si at de skal gå til scenekunst på turné, og er et insentiv for å velge kvalitet.

Arrangøren

Arrangører kan fritt benytte repertoaroversikten til å velge forestillinger. Arrangøren tar selv kontakt med gruppen/utøveren og avtaler eventuelle spillejobber/turné. Arrangører i Scenekunstbrukets medlemsfylker bør ta kontakt med sin fylkeskommune for eventuell tilknytning til eksisterende ordninger.

Showbox

Scenekunstfestivalen Showbox blir arangert i Oslo hvert år i overgangen november/desember. I 2019 er det 15. gang festivalen avholdes. Showbox er en arena og møteplass der scenekunstnere, arrangører og andre interesserte samles i et mangfold av forestillinger, samtaler, diskusjoner, møter og presentasjoner, i tillegg til å være et kulturtilbud til barn, unge og familier i Oslo-området. Målet med Showbox er å bidra til en videre utvikling og styrking av scenekunstfeltet for barn og unge, både faglig og kunstnerisk.

Produksjonsmidler

Fra 2009 ble forvaltningen av produksjonsmidlene til scenekunst for barn og unge innenfor Den kulturelle skolesekken (DKS) flyttet fra Norsk kulturråd til Norsk scenekunstbruk AS. Vil du ha mer informasjon, kan du se her: Produksjonsmidler.

KanalScenekunst

Dette er vår web-tv-kanal. Her viser vi scenekunstproduksjoner og annet relatert innhold. Hovedfokus for kanalen er scenekunst for publikum i alderen 0-20 år. Til kanalen: www.kanalscenekunst.no

SUS – Scenekunstbrukets unge stemmer

Hvert år følger en gruppe ungdommer fra Nittedal ungdomskole Showbox og blogger om sine opplevelser. I 2014 ble prosjektet utviklet til et landsdekkende konsept, som involverer flere skoler og deres lokale scenekunsttilbud, gjennom hele året. Bloggen finner du her: ungestemmer.no

Internasjonal aktør

Scenekunstbruket er aktiv i det internasjonale feltet for scenekunst for et ungt publikum, og har blant annet vært partner i i de to EU-prosjektene PUSH+ og TEEN. Fra 2023 leder vi EU-prosjektet 3Place – Performing Arts as the Third Place for a Young Audience.

Balansemerket og retningslinjer mot seksuell trakassering

Det er viktig for oss å gjøre vårt beste for å ligge i front når det gjelder et likestilt og mangfoldig kulturliv, og at vi i alle deler av vår virksomhet ser på rutiner og virkemidler for å forebygge seksuell trakassering og støtte opp under inkludering. Balansemerket bidrar til en bevisstgjøring i dette arbeidet og tydeliggjør vårt ansvar. Vi skal være en trygg arbeidsplass, uten seksuell trakassering.

Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold kommer ikke av seg selv. Det kreves en bevissthet og et fokus, i alle deler av vår virksomhet. Showbox, og alle våre andre arenaer der folk møtes skal være en arena der kunstnere og publikum respekteres for hvem de er, med den identitet og bakgrunn de har.

Som publikum på Scenekunstbrukets arrangementer vil vi at du skal føle deg velkommen, respektert og inkludert, samt at du sørger at ditt medpublikum også kan føle det samme.

NTOs etiske standard

Scenekunstbruket er medlem av NTO, og de har utarbeidet en etisk standard for forebygging av trakassering ved de norske musikk- og scenekunstinstitusjonene. Formålet med standarden er at alle som arbeider ved institusjonene skal være bevisst sitt ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse. NTOs medlemsvirksomheter har nulltoleranse for trakassering, diskriminering eller annen uakseptabel adferd overfor kolleger eller andre man forholder seg til gjennom arbeidet. Les NTOs etiske standard her.

Vi forventer at alle våre samarbeidspartnere forholder seg til samme etiske standard, og denne er inkludert i alle våre kontrakter.

Scenekunstbruket første virksomhet som får Balansemerket 1

Du kan også følge oss på Facebook, Twitter og Instagram.